fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
Сайтът импресия.bg използва бисквитки, които са необходими за правилното му функциониране. Повече информация тук.

Конкурс - 260 години Faber-Castell

Общи условия на промоционална кампания

„Конкурс в различни цветове и форми“

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Промоционална кампания „Конкурс в различни цветове и форми“ се организира и провежда от „Панда Ком“ ЕООД, ЕИК 121775333, седалище гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 51 и адрес на управление гр. София, ул. „Кракра“ 26 /наричана по-долу за краткост „Организатор“/.

С участието си в играта Вие приемате настоящите правила и се задължавате да ги спазвате.

ЧАСТ 2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Общите условия са публично оповестени в Instagram профилите на магазин „Импресия“ – https://www.instagram.com/impresia.magazin/ - и Faber-Castell България - https://www.instagram.com/fabercastellbulgaria/ - и са достъпни за всички заинтересовани лица през периода на Промоционалната кампания и до изтичане на определения от Организатора срок на валидността ѝ.

2.2. Всички участващи в Промоционалната кампания лица са длъжни да спазват изцяло и безусловно настоящите Общи условия на промоционална кампания „Конкурс в различни цветове и форми“ /наричани по-долу за краткост „Общите условия“/ за срока на провеждането ѝ.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в сила от деня на публикуването в Instagram профилите  https://www.instagram.com/impresia.magazin/ и https://www.instagram.com/fabercastellbulgaria/ и стават задължителни за всички участници. Обект на промени могат да бъдат всички условия на Промоционалната кампания, включително, но не само, и изменение на срока за провеждането ѝ. При промяна на вида или броя на посочените в настоящите Общи условия награди Организаторът следва да осигури други такива на същата или по-висока стойност от първоначално обявените такива. В случай че участник не е съгласен с промени, същият следва да прекрати участието си в промоционална кампания „Конкурс в различни цветове и форми“ чрез писмено уведомление до Организатора, изпратено на следния имейл адрес: office@impresia.bg.

2.4. Използвани изрази и значението им в настоящите Общи условия:

„Участник“ – всяко дееспособно физическо лице и юридическо лице, което е:

а) изпълнило описаните в Механизма за участие условия през срока на Промоционалната кампания;

в) не попада в ограниченията по чл.4.2 от Общите условия;

„Промоционална кампания“ или „игра“ - организираната от „Панда Ком“ за периода от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г. включително. Промоционална кампания „Конкурс в различни цветове и форми“;

„Срок на промоционалната кампания“ - период от време, започващ от началото на кампанията – 09:00 ч. на 01.04.2021 г. и приключващ в края й – 23:59 ч. на 30.04.2021 г.

„Томбола“ – лотарийна игра, в която ще бъдат включени всички финалисти, избрани от жури сред имащите качеството на „участник“ лица, при която ще се изтегли чрез автоматизиран софтуер и на случаен принцип печелившият участник, който ще получи наградата от чл.5.4 от Общите условия.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ

3.1. Промоционалната кампания се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоционалната кампания имат право да участват всички лица, които имат качеството „участник“ съгласно значението му от Общите условия и не попадат в ограниченията по чл.4.2.

4.2. В Промоционалната кампания нямат право да участват:

1)  служителите на Организатора и техните семейства,  както и всички лица, участвали по някакъв начин в организацията на Промоционалната кампания и техните семейства. За целите на настоящите Общи условия семейство означава: съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително.

ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ

5.1. Участието в Промоционалната кампания не е обвързано с покупка.

5.2. Всички дееспособни физически лица и юридически лица, които:

1) са качили своя авторска рисунка в публичния си профил в Instagram с добавен хаштаг #ФаберКастел260 и са последвали профилите:
https://www.instagram.com/impresia.magazin/
,
https://www.instagram.com/fabercastellbulgaria/ ,
https://www.instagram.com/petjaevlogieva/,

https://www.instagram.com/luizahamel/,
https://www.instagram.com/anna_gurkova_anna/ ,
https://www.instagram.com/mmmylennaa/
и са оповестили в публикацията си в коя от четирите теми участват през срока на Промоционалната кампания

и

2) не попадат в ограниченията по чл.4.2 от Общите условия

участват автоматично в процеса по избирането на 5-има (петима) финалисти за всяка от четирите теми, което избиране се провежда от специално назначено жури, определено от Организатора и съставено от лица, нямащи право на участие в Промоционалната кампания. От 5-имата (петимата) финалисти за всяка тема се тегли на случаен принцип чрез томбола с автоматизиран софтуер един печеливш участник за всяка тема и 3 (три) резервни. Печелившият участник следва да получи една награда от чл.5.4 от Общите условия според темата, в която е участвал със своята рисунка.

5.3. Всеки участник има право да участва с неограничен брой рисунки и в неограничен брой теми, отговарящи на условията за участие, описани в 5.2. през срока на Промоционалната кампания, но може да спечели само една награда от описаните в 5.4.

5.4. Организаторът осигурява за печелившия в томболата участник една от 4 награди:

1 (един) брой комплект акварелни моливи Faber-Castell Albrecht Durer Magnus, 18 цвята с четка и калъф;

1 (един) брой комплект графични материали Faber-Castell Pitt Monochrome, 33 части в метална кутия;

1 (един) брой комплект Faber-Castell пастелни моливи Pitt Pastel, 36 цвята в метална кутия;

1 (един) брой комплект маркери четка Faber-Castell Pitt Artist Pen, 24 цвята в Studio Box

5.5. Ограничения при участие в Промоционалната кампания:

1) Не се допуска печеливш участник да разменя спечелената от него награда за паричната ѝ или каквато и да е друга равностойност.

2) Когато Организаторът установи извършване на злонамерени действия от страна на определен участник, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на журирането за избиране на финалисти или томболата за определяне на печелившия участник и/или до възпрепятстване на останалите участници да участват в играта, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го елиминира от участие в избирането на финалисти и от участие в томболата за наградата по чл.5.4 от Общите условия и/или да предостави наградата на следващия по реда на изтегляне резервен участник.

5.6. Провеждането на томболата и тегленето на един от петимата финалисти с цел определяне на печелившия участник за всяка награда от чл.5.4 от Общите условия ще се осъществи на 05.05.2021 г. на адрес гр. София, ул. „Кракра“ 26 от определена от Организатора комисия от лица, нямащи право на участие в Промоционалната кампания. Комисията ще използва автоматизиран софтуер за определянето на печелившия Instagram профил сред всички 5-има (петима) финалисти за всяка награда, допуснати до тегленето на томболата, като ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш Instagram профил и 3 (три) резервни Instagram профила за всяка награда.

5.7. Печелившите участници ще бъдат обявени публично в Instagram профилите на магазин „Импресия“ - https://www.instagram.com/impresia.magazin/ - и Faber-Castell България - https://www.instagram.com/fabercastellbulgaria/ на 05.05.2021 г. На същата дата служител на Организатора ще се свърже с печелившите участници чрез изпращане на лично съобщение до инстаграм профила на печелившите участници с цел потвърждаване на идентификацията му и уговаряне на начина на получаване на наградата от чл.5.4 от Общите условия.

5.8. След потвърждаване на идентификацията на печелившия участник се извършва проверка за липсата на всяко от ограниченията по чл.4.2 от Общите условия. Ако Организаторът установи, че печелившият участник не отговаря на чл4.2 от Общите условия или е налице някое от ограниченията по чл.5.5., наградата се предоставя на следващия по реда на изтегляне резервен участник.

5.9. Печелившият участник получава спечелената награда, изпратена от Организатора на адреса, подаден от печелившия участник или от офис на куриерска фирма.

ЧАСТ 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

6.1. Промоционалната кампания започва в 09:00 ч. на 01.04.2021 г. и приключва в 23:59 ч. на 30.04.2021 г.

6.2. След 00:00 ч. на 01.05.2021 г. всички лица, които са изпълнили условията, описани в 5.2., няма да бъдат включени в журирането на финалистите и тегленето на томболата за печелившите участници.

ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ

7.1. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за евентуално претърпени вреди или пропуснати ползи от тях, освен ако те са причинени умишлено от Организатора и/или негови служители и/или подизпълнители на Организатора.

7.2. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания за липсата на персонални и изрични уведомявания към всяко отделно заинтересовано лице за всяко свое действие по повод провеждане на Промоционалната кампания и/или изпълнение на настоящите Общи условия.

7.3. Организаторът не носи отговорност пред участниците в Промоционалната кампания при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол, при непреодолима сила, случайни събития и т.н.

7.4. Организаторът не носи отговорност в следните случаи:

        а.  неполучена награда поради предоставен от участника грешни/непълни имена, адрес или телефон;

        б.  в случай на неуспешен опит за участие, дължащ се на непълно изпълнение от участника на условията, описани в 5.2.

ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

8.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, обявявайки това в съответствие с чл.2.3 от Общите условия, в случай, че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или поради други обективни причини.

8.2. Организаторът не дължи компенсация или друга форма на обезщетение на участниците в случай на прекратяване на Промоционалната кампания.

ЧАСТ 9. СПОРОВЕ

9.1. Спорове между Организатора и заинтересовани от провеждане на Промоционалната кампания лица или такива между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при невъзможност за постигане на споразумение се решават от компетентния орган в Република България.

ЧАСТ 10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в играта е доброволно. При участието си всеки участник предоставя достъп до публичния си профил в Instagram и личните данни, съдържащи се в него, а всеки печеливш участник - и данните по т. 7 по-горе, като се съгласява личните му данни да бъдат съхранявани, обработвани и ползвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице (по смисъла на чл.4, ал.8 Регламент (ЕС) 2016/679) единствено за целите на играта и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679. Организаторът поставя сигурното съхраняване на лични данни като един от своите основни приоритети и полага дължимата грижа, използвайки подходящи технически, организационни и персонални мерки за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба с личните данни на участниците. Администратор на личните данни е „Панда Ком“ ЕООД, ЕИК 121775333, седалище гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 51 и адрес на управление гр. София, ул. „Кракра“ 26.

10.2. Личните данни по т.12 се събират единствено с цел провеждане на играта и доставяне на спечелените награди, на основание чл. 6, ал.1, б. "б" от Регламент (ЕС) 2016/679 (обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор). Те не могат да се използват за изпращане на маркетингови послания или последваща връзка с участниците в играта, без допълнително и изрично съгласие от тяхна страна.

10.3. Данните се пазят за срок до 3 месеца след края на промоцията. Всеки участник, чиито данни се обработват за целите на играта, има следните права:

(а) право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях; (б) право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни; (в) право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание или в нарушение на Регламент (ЕС) 2016/679; (г) право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между дружеството и лицето до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; (д) право на възражение, включително срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; (е) право на преносимост на данните, ако същите се обработват по автоматизиран начин на основание договор или съгласие; (ж) право да оттегли съгласието си, когато личните данни се обработват на това основание.

За реализиране на горепосочените права можете да се свържете с нас по всяко време на office@impresia.bg . За повече информация, моля запознайте се с Политиката ни за защита на личните данни, публикувана на https://xn--e1afbopgi7i.bg/politika-za-poveritelnost-gdpr/.

10.4. Организаторът декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата игра или в случаите, в които това е предвидено със закон. Организаторът изисква от всяко трето лице, на което предоставя лични данни, да гарантира тяхната поверителност и да ги обработва в съответствие с приложимото законодателство.

ЧАСТ 11. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции или при неспазени срокове по т.7 и т.9.

11.2. Всеки евентуален правен спор между Организатора, от една страна и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в Република България.

11.3. Играта по настоящите правила по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Instagram или Facebook.

11.4. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в играта.

11.5. Възложителят и Организаторът не отговарят за качеството на наградите, както и не носят гаранционната отговорност за предоставяните награди, същите се предоставят съгласно условията на техните производители и/или разпространители.

11.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне или невъзможност за предоставяне на наградата поради официални празници.

11.7. Възложителят има право да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците или трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с играта. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицират съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Възложителят е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

11.8. Организаторът не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от участници в играта или трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в играта и трети лица във връзка с такова съдържание.

11.9. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили в Instagram при участие в играта се счита за нарушение на настоящите правила.

11.10. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които нарушават тези правила. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от провежданите игри. Решението на Организатора е окончателно.

Настоящите правила влизат в сила от 01.04.2021 г.